ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

G.Georgiev

Здравейте,

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (НАСО) е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, регистрирано по ЗЮЛНЦ като доброволна, независима и недържавна организация. Постиженията на организацията включват над 15-годишен изключително полезен и успешен опит на учредителите и членовете, придобит от реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта и културата.
НАСО е водеща най-голяма национална организация в няколко области:
• в областта на социалните услуги и политики, обединяваща доставчици на социални услуги, общини, екипи на социални услуги и други от цялата страна и работеща като член на Националния съвет за социално включване;
• в областта на подкрепата на хората с увреждания чрез обединяване на организации, социални услуги, работодатели и други структури, работещи ЗА хората с увреждания, и чрез активна работа в качеството си на член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания;
• в областта на политиките и услугите за деца чрез актив- на работа в качеството си на член на Националния съвет за закрила на детето.

Значимо и фундаментално постижение в национален план са изградените структури и реализираната работа и партньорство на територията на цялата страна. НАСО реализира своите дейности чрез няколко национални структури - Национален център за социални услуги и развитие, Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост, Национален информационен център и Национален център за изкуство и култура. Освен два национални офиса в София и Варна, в цялата страна работят още 32 представителства. Членовете на НАСО са близо 2000, като 1/4 от тях са преки. В цифри НАСО означава:
ЧЛЕНОВЕ общо: 1988

в това число:
• Общини 266
• НПО 217
• Търговски дружества 45
• Социални услуги 1438
• Читалища 10
• Спортен клуб 8
• Други 4

– Териториално покритие на България 100%
– Потребители на социални услуги: над 33 000 души
– Зает персонал в социалните услуги: над 13 000 души
– Финансов ресурс за социални услуги: над 200 млн. лв.
– Подкрепяни хора с увреждания:

• чрез услуги: над 13 000
• чрез заетост на отворения пазар на труда: над 4000

НАСО е основен партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), като член на Борда и представител за България на тази голяма европейска организация, чрез която реализира партньорство с над 13 хиляди организации от всички европейски държави.
Главната цел на НАСО, както и на всички организации, присъединили се към каузата на НАСО, на всички партньори от неправителствения сектор и на държавните и общинските структури, с които си партнираме, е реализиране на дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа и като цяло на качеството на живот на всички живеещи и работещи в България. В тази връзка водещите приоритети, дейности и теми са:
1. Подкрепа на членовете и изградените структури в сек- тора на социалните услуги, в това число активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит, подкрепа и други за подобряване обхвата, съдържанието, качеството и ефективността на социалните услуги; активно участие на потребителите в реализацията и оценката на услугите и въздействието им към ползвателите; осигуряване на добри условия за развитие и заплащане на работещите в социални- те услуги.
2. Реализиране на активна и резултатна подкрепа за хора с увреждания, главно в сферата на осигуряване на възможности за заетост на отворения пазар на труда, услуги в областта на постигане на личностно и професионално развитие и по-добър живот чрез подкрепа за преодоляване на бариерите към активен живот.
3. Привличане на нови членове от стопанския сектор и подкрепа за развитие на корпоративната социална отговорност с фокус върху хората и стандарта на живот, изграждане на национална мрежа на социално отговорни компании с цел принос към активното социално развитие на България.
4. Осигуряване на нормативна база и подкрепа за развитие на социалното предприемачество като изключително решаващ и ефективен инструмент за повишаване качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа. Работа с работодатели на отворения пазар на труда и изграждане на национална мрежа за мотивиране и подкрепа за въвеждането на нови форми за заетост за хора с увреждания и други нуждаещи се с цел личностна и професионална реализация, социално включване и по-добро качество на живот.
5. Активна работа в сферата на изкуството и културата като ефективен инструмент и среда за създаване на нагла- си и политики за социална активност и включване.
6. Проактивно участие в актуализиране на нормативната уредба и формирането на активни социални политики на всички нива чрез партньорство и участие в национални и местни органи за управление в социалната сфера.
7. Национално и европейско партньорство с всички държавни и местни органи и институции, граждански и стопански сектор на всички нива за изграждане на мостове за взаимодействие и сътрудничество, осигуряване на информираност, добър опит и подкрепа за принос в социалното развитие на България.
Голямата цел на всички организации, присъединили се към каузата на НАСО, както и на всички партньори от неправителствения сектор и на държавните и общинските структури, с които си партнираме, трябва да бъде реализиране на дейности в полза на цялото обществото, дейности, които допринасят за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа, а като цяло – на качеството на живот на всички, живеещи и работещи в България. Това е и голяма кауза на НАСО, за която силно вярваме, че ще имаме подкрепа, както до момента, на държавните и местните власти, на изключително голям брой граждански организации на територията на цялата страна и не на последното място – на корпоративния сектор, към който ще насочим вниманието си през следващия период.
Иска ми се да изразя увереност, че одобрението и подкрепата за работа на национално ниво, които имаме през годините, е основание да бъдем оптимисти и да бъдем уверени, че сме на прав път, да продължим да вярваме в партньорството и в собствените си възможности, както и упорито да преодоляваме трудностите, които ни съпътстват ежедневно. Едновременно с това осъзнаваме и отговорността пред постигнатото до момента и високите очаквания, отправени към нас. Искам да пожелая здраве, увереност и успех в работата на всички, които са част от каузата на НАСО. Каним всички, които желаят, да бъдат част от каузата на НАСО.
Силно вярвам, че през следващите фази от развитието на НАСО всички ние - настоящи и бъдещи членове и партньори, ще можем да споделяме обща удовлетвореност от реално постигнатите резултати.

С уважение

Георги Георгиев
Председател на Управителния съвет

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Предстоящо