НОВИНИ

Kръгла маса по повод 20 години от създаването на ИСС

Kръгла маса по повод 20 години от създаването на ИСС

22.04.21 г. НАСО взе участие в кръгла маса, която се проведе по повод отбелязването на 20 години от създаването на Икономически и социален съвет (ИСС). Темата на видеоконферентната среща бе „20 години Закон за Икономическия и социален съвет на Република България – равносметка и перспективи“. В срещата участваха членове на Икономически и социален съвет (ИСС), както и общественици, които имат...

Национална работна среща „Трансформиране на ЦСРИ и Дневен център според новото социално законодателство“

Национална работна среща „Трансформиране на ЦСРИ и Дневен център според новото социално законодателство“

23.04.21 г. НАСО проведе Национална работна среща на тема "Трансформиране на ЦСРИ и Дневен център, съобразно новото социално законодателство". На срещата, която се състоя на 23 април, ръководители, служители от социалните услуги в страната и експерти от общините размениха опит по отношение на новите законодателни изисквания. Събитието започна със встъпително слово на председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и  премина...

Експертите на НАСO проведоха работна среща

Работна среща по проект ECI Agora

23.04.21 г. НАСО учааства в работна среща по проект ECI Agora, която се състоя на 22 април, по време на която беше обсъдена организацията за предстоящите инициативи и събития. Целите на проекта са да се създадат подходящи условия за обединяване на всички заинтересовани страни с цел предоставяне на висококачествени услуги за РДИ, да се изготвят практически насоки за промяна в...

Работна среща по проекта D-CARE

Работна среща по проекта D-CARE

23.04.21 г. НАСО взе участие в работна среща по проекта D-САRЕ, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ и е насочен към хора на възраст над 55 години, които се нуждаят от интегрирана подкрепа. Реализирането на плановете за провеждане на регионални семинари по проекта бяха сред основните теми на онлайн срещата, която се състоя 23...

Oбучение за прилагането на новата нормативна уредба в социалните услуги

Експертите на НАСO проведоха работна среща

21. 04. 21 г. На 20 април се проведе работна среща на експертите на НАСО. Тя се състоя във връзка с поставените цели в годишната програма на организацията за по-активна работа в посока експертна подкрепа на социалния сектор в страната. По време на срещата беше обсъдена обратната връзка, предложенията и впечатленията от обучнията и проведените обучения и работни срещи за...

НАСО проведе обучение за превенция на насилието в социалните услуги

НАСО проведе обучение за превенция на насилието в социалните услуги

21. 04.21 г. Обучение на тема "Превенция на насилието в социалните услуги. Справяне с насилието, упражнено от потрбителите спрямо персонала" се проведе на 21 април. В онлайн дискусията, организирана от НАСО, се включиха ръководители на социални услуги и екипи, работещи в ЦНСТ, ЦВН, Кризисни центрове, ДЦ, ЦСРИ, както и предоставящи социални услуги в домовете на потребителитие - социални асистенти, домашни...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021