ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

Социална политика и заетост

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

План за 2014 г. за мониторинг на изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 -2015 г.


Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г.

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.


Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България 2014 - 2020


Национална програма по безопасност и здраве при работа 2014 година


Националната концепция за социална икономика

План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г.


Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.


Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.


Национална стратегия за дългосрочна грижа


Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.)


Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Национален план за действие по заетостта през 2014 г.


Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.


Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.


Национална стратегия за детето 2008-2018 г.

Национална програма за закрила на детето 2014


Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”


 

Образование

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.)


Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Национален план за действие 2014-2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)


Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

План за действие за 2014 г. към Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.


Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

План за действие за 2014-2015 г. към Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)


Здравеопазване

Междусекторни политики

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020г.

Приложение 1: Списък на конкретните представители на отделните групи партньори, включени в състава на Работната група за разработването на СП

Приложение 2: Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове

Приложение 3: Преглед на изпълнението на предварителните условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020

Приложение 4: Преглед на изпълнението на приложимите общи предварителни условия

Приложение 5: Преглед на изпълнението на приложимите тематични предварителни условия

Приложение 6: Таблица с индикативни планирани действия

Приложeние 7: Таблица с индикативни планирани действия, които ще бъдат предприети, за да се позволи електронен обмен на данни

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо