ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

 

 logo EU BG

 Национален алианс за социална отговорност

ПРОЕКТ

"Партньорство за достоен и независим живот"

по договор

BG051PO001-7.0.07-0081-C0001

 ESF logo BG

 Каква е целта на проекта?

Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество, между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България

Какви са специфичните цели на проекта?

 • Изготвяне на стандарт за качество на услугите, който е приложим в България чрез обмен на добри практики от Европа и адаптирането им.
 • Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит и ноу-хау от Европа и България за цялата страна. Чрез създадения интернет сайт и посещение и оказване помощ на място. Целта и идеята на това бюро е виртуално и физически да подпомага членовете на НАСО за качествено предоставяне на услуги.
 • Обмяна на опит на място на представители на НПО-та, общини и работодатели, членове на НАСО в страна-членка на ЕС в структурата на Партньора-EASPD с цел привличане на опит и ноу-хау към мениджмънт на организациите и управление на човешките ресурси - специалисти и социални работници за промяна на техните подходи, за по-ефективни социални услуги водещи до реално социално включване, обучение, заетост и по-добро качество на живот на потребителите.
 • Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит. Провеждане на национален форум, на който ще вземат участие по-широк кръг от организации и институции
 • Обмен на опит, знания и ноу-хау за смяна на парадигмата в реализацията на социалните услуги от медицински към социален модел, деинституционализация, услуги в общността, услуги съобразени с нуждите на човека и реализирани максимално с негово участие, подкрепящи социалното му включване.
 • Обмен на опит за мениджъри на организации доставчици на социални услуги, социално ангажирани предприятия и представители на местни власти за осигуряване на европейски опит и познание за развитие на услугите за хора с увреждания и други социални групи.
 • Усъвършенстване моделите и стандартите на социални услуги в България, като се предложат варианти за липсващите в България все още стандарти за качество на социалните услуги.

Към кого е насочен проектът?

 • Представители на доставчици на услуги, мениджъри на социално ангажирани предприятия и представители на общини – членове на НАСО.

Основни дейности включени в проекта:

Дейност 1: Организация, управление и вътрешен мониторинг.
Дейност 2: Публичност и визуализация.
Дейност 3: Провеждане на работна среща в Брюксел.
Дейност 4: Осъществяване обмяна на опит в централата на Партньор 1-EASPD.
Дейност 5: Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит, ноу-хау от Европа и България за цялата страна.
Дейност 6: Осъществяване на работна среща във Варна.
Дейност 7: Обезпечаване с материали и консумативи.
Дейност 8: Извършване на превод на документи на разработките на методистите и всички документи на партньора EASPD.
Дейност 9: Изработка и тиражиране на наръчник за „стандарти за качество на социалните услуги в България”.
Дейност 10: Национален форум – участие на мениджъри на организации и доставчици на услуги, социални предприятия и представители на общини

Принос на проекта:

 • Постигане целите и задачите на настоящата процедура: „Без граници 1“, фаза 2, отговарящи на основната цел на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
 • Предоставя възможност на организации и институции да черпят от опита в други държави и региони чрез обмяна на идеи и знания, ноу-хау, персонал и др.
 • Да се подобри качеството на живот на хората с увреждания в България чрез подобряване на мениджмънта и управлението на човешките ресурси на организациите, предоставящи социални услуги и засилване на социалното включване.

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.

Каква е стойността на проекта?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз с размер на безвъзмездната финансова помощ от 263 616,72 лв.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо