ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2016

Община Банско
Награда за активна социално-отговорна местна политика
Община Благоевград
Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
Община Димитровград
Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
Община Разград
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Русе
Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
Община Стара Загора
Голяма награда за принос в социалното развитие на България
Община Троян
Награда за социална ангажираност и добри практики
Община Търговище
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Видин
Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
Община Враца
Награда за социална ангажираност и добри практики

Галерия

Общото събрание:

  1. Изменя и допълва устава. 
  2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет.
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на алианса. 
  4. Приема основни насоки и програми. 
  5. Приема бюджета на алианса. 
  6. Приема отчета на управителния съвет

Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на алианса. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо